Anunţuri
Anunţuri
Scoala Gimnaziala Radesti Galati
La început Şcoala Gimnazială Nr. 1, Comuna Rădeşti Galati a fost denumită - Şcoala de 8 ani Rădeşti. Aceasta a luat fiinţă în anul 1864 prin contribuţia voluntară a cetăţenilor acestei comune. Localul nu poarta devizul unei şcoli tip, fiind construită din chirpici. La înfiinţare a fost construită cu doua săli de clasă, cancelarie şi un mic culoar.

Anunț Urban Serv închirieri tarabe

 

Operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani  anunță pe cei interesați că scoate spre închiriere, prin licitație publică, următoarele  locuri și spații comerciale disponibile din piețele administrate, pentru comercializare produse:


        PIAȚA CENTRALĂ:   


•    sector preambalate                               -    2 locuri
•    sector industriale                                   -    9 locuri
•    sector gustări calde                               -    2 locuri
•    mese pentru agenți economici              -    7 locuri
•    hală lactate                                            -    2 spații
•    hală carne                                             -    5 spații
•    hală preparate                                       -    3 spații
                                     
        PIAȚA VIILOR:


          -  în exteriorul pieței transfrontaliere:


•       sector preambalate                               -     1 loc
•       sector industriale                                  -     4 locuri
•       sector produse alimentare                    -     1 loc
•       sector flori                                             -     1 loc-  în interiorul pieței transfrontaliere


•       spații comercializare legume fructe      -     2 locuri
•       spații produse alimentare                     -     1 loc
•       spații preparate din carne                     -     1 loc   

                   

Rugăm a vă adresa și solicita relații la sediul social din strada 1 Decembrie nr.19 Botoșani, BIROUL CONTRACTE, telefon: 0231/517912, 0231/517913, int. 117.

 

Angajări ProdalcomVino în echipa noastră! SC Prodalcom SA și-a deschis porțile pentru recrutări.


Posturi disponibile:


- Inginer mecanic;
- Electrician;
- Operatori industrie alimentară.


Dacă doriți să aplicați pentru posturile menționate, vă așteptăm să depuneți un CV la sediul nostru de pe strada Pușkin nr.128 Botoșani și puteți afla dacă sunteți omul potrivit la locul potrivit.


Relații la tel.: 0231/53.46.72.
 

 

 

Convocare AGA SC Prolacom SA

C O N V O C A R E


In conformitate cu dispozitiile  art.117 si 118 din legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, administratorul unic al societatii Prolacom SA Botosani, convoaca Adunarea Generala  Ordinara  a Actionarilor, in data de 24 aprilie 2017 ora 10 , la sediul societatii din strada Manolesti Deal nr.3, pentru  toti actionarii  inregistrati la Registrul Independent Transilvania Tg.Mures, la data de referinta 30 martie 2017.


Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:


1.    Aprobarea raportului de gestiune si raportul cenzorilor pentru exercitiul financiar 2016;
2.    Aprobarea situatiilor financiare, a bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si descarcarea de gestiune a administratorului unic pe anul 2016;
3.    Aprobarea imputernicirii administratorului unic al societatii in vederea ducerii la indeplinire  a prezentei hotarari sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.


Documentele referitoare la  problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de actionari, incepand cu data de 30 martie 2017.


Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:


a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare AGOA;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordine de zi a AGOA.


Drepturile prevazute la literele a) si b) pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.
Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara , personal sau prin reprezentant mandatat prin imputernicire, conform prevederilor legale.
In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de cvorum, o noua adunare generala ordinara  va avea loc in data de 25 aprilie 2017, ora 10  in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.              
Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii din Botosani str.Manolesti Deal nr.3.

Administrator unic,
Hazi Florentina

 

Anunţ de interes public SC Urban Serv SA

anunt Urban Serv

 

Anunţ concurs membri CA SC Urban Serv SA

 

Consiliul de Administrație al Urban Serv SA organizează concurs în conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, pentru ocuparea a 5 posturi de Administrator. Citiți Anunțul, Metodologia de desfășurare a procesului de selecție a candidaților pentru postul de Administrator în cadrul Urban Serv SA Botoșani și Formularele în format editabil. Orice solicitare se face în scris la Secretariatul Urban Serv SA Botoșani sau pe adresa de email urbanservdg@gmail.com.

 

Viitorul suntem noi!


Săptămâna educației globale desfășurata in perioada 14-18 noiembrie 2016, organizata de către Școala Profesională ”Gh. Burac” Vlăsinești.
 
Săptămâna Educaţiei Globale încurajează tinerii si  profesorii să exploreze activităţi de educaţie pentru cetăţenie, sa pună în aplicare un proiect de educaţie globală în şcolile lor. Săptămâna Educaţiei Globale isi propune sa dezvolte la tanara generatie : conştientizarea locului si rolului personal in calitate de cetăţeni ai lumii, respectarea diversitatii culturale si insusirea  unor abilităţi de comunicare interculturală, abilitatea de a lua măsuri pentru a face lumea un loc mai echitabil şi durabil, responsabilitatea pentru propriile acţiuni.

 

Anunţ închiriere spaţii birouri

spatii birouri botosani

 

Ofer spre închiriere spaţii de birouri cu suprafeţe de 22 – 26 metri pătraţi în zonă ultracentrală, în Calea Naţională, vis-à-vis de Complex Romarta. Spaţiile dispun de sală de aşteptare şi toaletă. Cei interesaţi post suna la 0752/398064.

Pentru mai multe informaţii şi imagini click AICI

 

 

Concurs membri CA SC Urban Serv SA

 

 

 

Convocare AGA SC Urban Serv SA

aga urban serv 1

 

 

 

 

 

Solicitare oferte SC Urban Serv SA
                        

                          

URBAN SERV S.A., cu sediul în str. 1 Decembrie  nr.19 , Botoşani,  organizează selecție de oferte în vederea atribuirii contractului de reparații termo-hidroizolații la terasa Sediului Administrativ din Piața Viilor, Botoșani, strada Vârnav, nr.26.

    Modalitatea de atribuire: achiziție directă.
    Valoare estimată contract: 18 725 lei fără TVA.
    Sursa de finanțare : fonduri proprii.
    Termen limită de depunere a ofertelor: 20.10.2016.
Caietul de sarcini și informații  suplimentare se pot obține de la Biroul Achiziții-Licitații , tel. 0755 084 634 sau  e-mail: achizițiiurbanbt1@gmail.com.
Ofertele pot fi transmise prin e-mail: achizițiiurbanbt1@gmail.com. sau depuse direct la Biroul Achiziții-Licitații,  din str. 1 Decembrie  nr.19 , Botoşani

 

Solicitare oferte Urban Serv

 

URBAN SERV S.A., cu sediul în str. 1 Decembrie  nr.19 , Botoşani,  organizează selecție de oferte în vederea atribuirii contractului de lucrări care are ca obiect: asfaltare alee cimitir Pacea și amenajare alee cimitir Eternitatea.

         Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

         Valoare estimată contract: 149 000 lei fără TVA.

         Sursa de finanțare: fonduri proprii.

         Termen limită de depunere a ofertelor: 22.09.2016.

Caietul de sarcini și informații  suplimentare se pot obține de la Biroul Achiziții-Licitații , tel. 0755 084 634 sau  e-mail: achizițiiurbanbt1@gmail.com.

 

Angajări Prodalcom

 

Vino în echipa noastră!  SC PRODALCOM SA  şi-a deschis porţile pentru recrutări.


Posturile disponibile:

 

 Ø  INGINER CHIMIST

Ø  INGINER MECANIC

Ø  INGINER INDUSTRIE ALIMENTARA

Ø  OPERATOR INDUSTRIE ALIMENTARA

Ø  MUNCITOR LINIE FABRICATIE

Ø  MORAR

Ø  FOCHIST


Dacă doriți să aplicați pentru posturile menționate, vă așteptăm să depuneți un CV la sediul nostru de pe strada Pușkin nr. 128 Botoşani, sau pe adresa de email: office@voronskaya.ro.
 

 

Anunţ Direcţia Silvică Botoşani

„DIRECŢIA SILVICĂ BOTOŞANI
anunţă organizarea licitaţiei pentru vânzarea masei lemnoase din confiscări din data de 16.09.2016
    Organizatorul licitaţiei:
•    Ocolul Silvic Botoşani cu sediul în municipiul Botoşani, str. I.C. Brătianu, FN, telefon/fax 0231.516.261, email ocolbotosani@yahoo.com;
•    Ocolul Silvic Darabani cu sediul în localitatea Darabani, str. 1 Decembrie, nr. 50, telefon 0231.631.217, fax  0231631543, email osdarabani@yahoo.com;
•    Ocolul Silvic Dorohoi cu sediul în municipiul Dorohoi, str. Grigore Ghica,  nr. 58, telefon/fax 0231.610.190, email osdorohoi@gmail.com;
•    Ocolul Silvic Flămânzi cu sediul în localitatea Flămânzi, str. Dimitrie Iov, nr. 1, telefon/fax 0231.552.206, email osflaminzi@yahoo.com;
•    Ocolul Silvic Mihai Eminescu cu sediul în municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga, nr. 34, telefon/fax 0231.586.330, email oseminescu@yahoo.com;
•    Ocolul Silvic Truşeşti cu sediul în localitatea Truşeşti, str. Truşeşti, nr. 6, telefon/fax 0231.570.231, email ostrusesti@yahoo.com.
    Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 16.09.2016, ora 10:00.
    Locul desfăşurării licitaţiei: sediile ocoalelor silvice.
    Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.
    Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Legii nr. 171/2010.
    Data şi ora înscrierii la licitaţie: 16.09.2016, ora 09:30.
    Lista loturilor care se licitează, preţurile de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot/piesă sunt afişate la sediile ocoalelor silvice.
    Masa lemnoasă fasonată oferită spre vânzare provine din confiscări.
    Masa lemnoasă fasonată neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere,  în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, în aceeaşi zi, după finalizarea licitaţiei.
    Pentru informaţii şi relaţii suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact dr. ing. Cardaş Gabriel la nr. telefon/fax 0231512882, email office@botosani.rosilva.ro.

DIRECTOR,
Ing. HAVRIŞ MARIUS

 

 

 

Anunţ convocare AGA SC Urban Serv SA

 

 

 

Anunţ Primăria Călăraşi

anunt primaria calarasi

 

 

Anunţ Urban Serv amenajare curte interioară

URBAN SERV S.A. cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 19 Botoșani, solicită ofertă de preț pentru Lucrări de reparare și reamenajare curte interioară sediul administrativ – Str. 1 Decembrie nr.19.
Valoarea estimată a lucrărilor este de 62.000 lei fără TVA.
Caietul de sarcini, condițiile de participare și informații suplimentare se pot obține de la Biroul - Achiziții al societății din str. 1 Decembrie nr. 19 Botoșani sau la telefon 0231 / 517912, int.116.
Termenul de depunere al ofertelor : este 25.08.2016 .
Locul de depunere al ofertelor : secretariatul sediului URBAN SERV S.A, str 1 Decembrie nr.19
 

Hotărâri AGA SC Urban Serv SA

 

aga us 0

 

aga us 1

 

 

 

aga us 2

 

 

 

 

 

Hotel Rozmarin, angajări Botoşani

hotel rozmarin

 

 

Hotel Rozmarin din Predeal angajează de urgenţă:
Cameriste, bucătar / ajutor bucătar, ospătari, barman, femeie de serviciu. Se oferă salariu atractiv, masă personal, program flexibil.
Info: 0745.116265/0268.455670

 

Anunţ licitaţie concesiune fost sediu CAP

primaria george enescu concesiune

 

 

Anunţ licitaţie Primăria George Enescu 

 

anunt primaria george enescu

 

 

 

 

 

Convocare AGA SC Nova Apaserv SA

 

Anunţ SC Urban Serv SA tarife cimitire

 

 

 

 

Convocare AGA SC Urban Serv SA

 

Programul de salubrizare a căilor publice din municipiul Botoşani

 

 

 

Anunţ selecţie oferte


Primăria comunei Cristeşti organizează selecţie de oferte pentru material pietruire drumuri comunale, în ziua de 12.04.2016.
Ofertele se depun la sediul instituţiei până la data de  11.04.2016.

 

Comunicat oprire apă


S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani anunță întreruperea furnizării apei mâine, 07.04.2016 începând cu ora 9:00, în municipiul Botoşani, din cauza unei avarii apărută la conducta de distribuţie apă. Afectați de oprirea apei sunt utilizatorii din zona străzilor: Adrian Adamiu, Manoleşti Deal, Ocolitor Pacea.
 

 

Anunţ condoleanţe

 

Colectivul Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani își exprimă compasiunea și condoleanțele pentru cel care a fost un om și un coleg deosebit în persoana domnului Sorin Dorin Deleanu, fiind alături de familia sa greu încercată în aceste momente.


Dumnezeu să-l odihnească în pace!
 

 

 

 

 

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ SC PROLACOM SA


In conformitate cu dispozitiile  art.117 si 118 din legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, administratorul unic al societatii Prolacom SA Botosani, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, in data de 15 aprilie 2016 ora 10, respectiv ora 11, la sediul societatii din strada Manolesti Deal nr.3, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Independent TransilvaniaTg.Mures, la data de referinta 30 martie 2016.


Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:


1.    Raportul de gestiune si raportul cenzorilor pentru exercitiul financiar 2015;
2.    Aprobarea situatiilor financiare, a bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si descarcarea de gestiune a administratorului unic pe anul 2015;
3.    Aprobarea imputernicirii administratorului unic al societatii in vederea ducerii la indeplinire  a prezentei hotararisa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
4.    Prelungirea mandatului administratorului unic al societatii, Hazi Florentina pentru o perioada de 2 (doi) ani.


Adunarea Generala Extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:


1.    Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii cu privire la :
•    forma juridica art 2  "Societatea este societate comerciala pe actiuni inchisa. Aceasta isi desfaoara activitatea in conformitate cu legislatia din Romania si cu actul constitutiv”
•    piata de tranzactionare a valorilor mobiliare, art.7.3 se elimina;
art.7.4.“registrul independent privat care tine evidenta actionarilor:
                           Registrul Independent Transilvania Tg.Mures”

2.   Aprobarea imputernicirii administratorului unic al societatii in vederea ducerii la indeplinire  a prezentei hotarari sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Documentele referitoare la  problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de actionari, incepand cu data de 30.03.2016.
Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara, personal sau prin reprezentant mandatat prin imputernicire, conform prevederilor legale.In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de cvorum, o noua adunare generala ordinara si extraordinara va avea loc in data de 16 aprilie 2016, ora 10 respectiv 11 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.


Administrator unic,
Hazi Florentina

 

 


 

Primăria Păltiniş - anunţ licitaţie concesionare 138,59 Ha teren arabil


1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
U.A.T. COMUNA PALTINIS, PRINCIPALA, NR. 1, PALTINIS, judetul BOTOSANI, telefon 0231622103, fax 0231622322, email compalprim@yahoo.com  
2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Concesiune suprafata de 138,59 HA, situata in PC 1080/1, 1082, 418, 414, 417, 415/A, 415/B, 410, 394, 403, proprietatea comunei Paltinis, durata concesiunii 1 an calendaristic.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se gaseste la secretariatul institutiei si poate fi ridicata in zilele lucratoare intre orele 9-14.  
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: In baza unei cereri scrise.  
3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul institutiei.  
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006: Costul documentatiei este de 50 lei si se achita la casieria institutiei.  
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 18/03/2016, Ora 10,00.  
4. Informatii privind ofertele: Ofertele se depun in doua exemplare.  
4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 23/03/2016, Ora 12,00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. COMUNA PALTINIS, PRINCIPALA, NR. 1, PALTINIS, judetul BOTOSANI, telefon 0231622103, fax 0231622322, email compalprim@yahoo.com.  
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Ofertele se depun in doua exemplare.
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 24/03/2016, Ora 10 , la sediul U.A.T. COMUNA PALTINIS, Str. Principala, nr. 1, PALTINIS, judetul BOTOSANI.

 

Proiect de buget UAT Păltiniş 2016

 

 

 


Felicitare Primăria Ripiceni

ripiceni


Deschideți ferestrele sufletului și lăsați soarele de martie să vă lumineze! Îmbrățișați seninul albastru și trăiți-vă viața ca într-o veșnică primăvară!
Gabriel Talef, primar al comunei Ripiceni, vă dorește 1 Martie fericit!

 

 

Anunţ UAT Păltiniş

anunt angajare arabesque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţ Primăria Copălău

 

anunt arabesque angajare sofer

 

 

Primăria Vlăsineşti – Anunţuri vânzări-cumpărări legea 17/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţ GAL "Valea Başeului de Sus"

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Valea Bașeului de Sus” anunță că în perioada 18.01.2016 – 08.04.2016 desfășoară activități de animare, informare și consultare publică la nivelul teritoriului GAL ”Valea Bașeului de Sus” pentru implicarea în mod activ a cetățenilor în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020.
Vă invităm să participați la acest proces de interes public derulat prin activități specifice în fiecare din localitățile care vor compune teritoriul GAL: comunele: Adășeni, Avrămeni, Coțușca, Dângeni, Drăgușeni, Havârna, Hănești, Manoleasa, Mihălășeni, Mileanca, Mitoc, Ripiceni, Vlăsinești și orașul Săveni, din județul Botoșani.
Ești fermier, dorești să îți dezvolți și să îți modernizezi ferma? Să îți certifici produsele tradiționale sau ecologice? Vrei să îți înființezi o afacere în domeniul non-agricol? Dorești să atragi investiții în domeniul socio-cultural? Să implementezi un proiect inovativ  pentru mediul rural?

Aveți idei de proiecte? Doriți să le puneți în practică? Echipa GAL ”Valea Bașeului de Sus” susține ideile dumneavoastră și vă stă la dispoziție pentru consultare la sediul GAL din cadrul Primăriei Orașului Săveni, strada 1 Decembrie, Nr. 1, la numărul de telefon: 0231/540 800, la adresele de e-mail galvaleabaseuluidesus@yahoo.com și office@valeabaseuluidesus.com, precum și pe pagina de facebook GAL Valea Baseului.

Toate activitățile derulate constituie parte integrantă din proiectul ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală aAsociațieiGrupul de Acțiune Locală ”Valea Bașeului de Sus”.
    Beneficiar proiect: Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Valea Bașeului de Sus”
    Decizia de finanțare: D19100000011510700002 din data de 12.01.2016 încheiată între    Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România (AFIR) și Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Valea Bașeului de Sus”.
    Domeniul de intervenție: 6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
    Măsura 19 – Dezvoltarea locală LEADER, finanțată prin Programul Național de Deazvoltare   Rurală 2014-2020, Sub-măsura 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.

Valoarea proiectului: 12.688,93 euro, echivalent a 56.250,03 lei.

 

 

 


 

 

 

angajari arabesque

 

 

 

 

 

Anunţ Primăria Copălău

anunt primartia copalau 2

 

 

 

 

 

Anunţ Primăria Dângeni program revelion

 

Pentru data de 31.12.2015 s-a hotărât de catre Consiliul Local Dangeni să se organizeze focuri de artificii in toate satele comunei dupa cum urmeaza :
- In sat Hulub - ora 22.00 - in curtea caminului
- In sat Iacobeni - ora 23. 00 - in fata scolii
- Pentru satele Dangeni si Strahotin - ora 24 - artificiile vor fi trase din zona garii
Va asteptam cu mare drag !

ANUNŢ CONCURS PRIMĂRIA RĂCHIŢI

PRIMĂRIA COMUNEI RĂCHIŢI, JUDEŢUL BOTOŞANI organizează concurs in baza HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008, la sediul institutiei, în data de 18.01.2016, ora 1000 proba scrisă pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier clasa I, grad profesional asistent in cadrul compartimentului cadastru si urbanism si in data de 19.01.2016, ora 1000 proba scrisă pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de referent clasa III, grad profesional superior in cadrul compartimentului registru agricol.
 Condiţii de participare pentru postul de consilier asistent:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată in domeniul ştiinţelor inginereşti,  urbanism, constructii si arhitectură  
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minim 1 ani.
Condiţii de participare pentru postul de referent superior:
- studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime in specialitatea studiilor liceale minim 9 ani;
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul din localitatea Răchiţi, judeţul Botoşani în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial Partea a III-a.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei comunei Răchiţi.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Rachiti, din localitatea Răchiţi şi la telefon 0231544210
    
PRIMAR
Gheorghe IACOB

 


 

ANUNŢ PRIMĂRIA RĂCHIŢI


PRIMĂRIA COMUNEI RĂCHIŢI, JUDEŢUL BOTOŞANI organizează concurs in baza HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008, la sediul institutiei, în data de 19 ianuarie 2016, ora 1000 proba scrisă si în data de 21 ianuarie 2016, ora 1000 interviul pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de referent clasa III, grad profesional superior in cadrul compartimentului registru agricol.
 Condiţii de participare:
- studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime in specialitatea studiilor liceale minim 9 ani;
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul din localitatea Răchiţi, judeţul Botoşani în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial Partea a III-a.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei comunei Răchiţi.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Rachiti, din localitatea Răchiţi şi la telefon 0231544210
    
PRIMAR
Gheorghe IACOB

 

ANEXA
la anunţul privind concursul organizat de catre Primaria comunei Rachiti
nr. 10068  din 14.12.2015

Subsemnatul, Iacob Gheorghe - în calitate de primar, declar pe propria răspundere că textul anunţului conţine 1060 de caractere cu spaţii, conform raportului de mai jos.

PRIMAR
Gheorghe IACOB

 

 

Comune Dobârceni - taxe şi impozite locale 2016

 

 

Pentru anexe CLICK AICI

 

Comuna Dobârceni – prezentare generală

 

primaria dobarceni

Localitatea este poziţionată în partea nord-estică a ţării cu o împletire de dealuri joase brăzdate de văi cu râuri.


‘’Din orice parte ai veni, pentru a ajunge la pădurea de ‘’Carpeni’’ (denumire veche a pădurii Dobârceni), trebuie să iei în piept urcuşul molcom al dealului Cozancea-Guranda, din partea central estică a judeţului Botoşani, încadrat de Câmpia Jijiei şi Câmpia Baseului’’ -  Monografia Comunei Dobarceni.


Numele localitatilor aflate in administratie:


Dobârceni, Brăteni, Cismăneşti, Murguţa, Bivolari


Comuna Dobârceni se află situată în jumatatea estică a judeţului Botoşani fiind încadrată :


- la Est-comuna Mihălăşeni;
- la Sud-Est- comuna Ştefăneşti;
- la Sud-comuna Durneşti;
- la Sud-Vest- comuna Truşeşti;
- la Vest-comuna Dângeni;
- la Nord-comuna Hăneşti.


Repere Istorice:


Prima atestare documentară, potrivit studierii arhivelor naţionale cât şi în descrierea monografiei, reiese că este la 15 octombrie 1427, într-un document de danie al domnitorului Alexandru Cel Bun, către unul dintre boierii vremii şi anume Oancea…
Ca simbol definitoriu ar putea fi frunza de carpen şi cea de stejar, apoi din cele mai vechi timpuri oamenii acestor locuri au fost, agricultori, păstori (ovine, cornute mari în vechime au fost şi bivoli, şi cabaline) după ultimile animale, două sate au şi denumirea-Bivolari şi Murguţa. O alta îndeletnicire a fost şi creşterea albinelor, trebuie de remercat ca şi astăzi există aceste ocupaţii ale locuitorilor comunei Dobârceni.
Familiile boiereşti, importante, care au avut legatură cu istoria locului sunt: Sturdza direct din familia domnitorului Mihail Sturdza, comisul Costache Jora, banul Mihalache Negrea şi familia moşierului ing. Hynek Carol.Activitati specifice zonei:Agricultură

Activitati economice principale:

ComerţObiective turistice:Familile de boieri, au lasat moşteniri spirituale sau materiale deosebite:
- Parcul comunal, fosta curte domnească a luat denumirea de ‘’Elena Sturdza’’ proprietara moşiei;
- Familia Jora a ctitorit prima biserică de zid cu temelie de piatră din satul Brăteni;
- Familia Negrea a ctitorit prima biserica din satul Dobârceni.
Ca monumente istorice rămase în amintirea satului pot fi menţionate:
- Conacul Hynek din sat Brăteni;
- Parcul communal Elena Sturdza Dobârceni;
- Biserica de lemn, veche, din sat Cismăneşti, prima datare 1624.
Monumente naturale:
- Stejarii seculari, din parcul comunal şi din pădurea Dobârceni, fost codru;
 - Laleaua pestriţă, ocrotită prin lege;
 - Movila din sat Murguţa, care face parte din lanţul de movile, de pe malul Prutului, din vremea lui Ştefan cel Mare (m. istoric). Aceste movile erau folosite pentru avertizare în caz de invazie a tătarilor, polonilor mai apoi a cazacilor, pe aceste movile se aprindeau focuri ce erau vizibile de la distanţe mari…
 - Cea mai de seama bogaţie a comunei Dobârceni o constituie cele 840 ha de pădure care aproape înconjoară satul, şi face parte din pădurea (fost codru) Guranda, alcatuită în mare parte din stejari, carpeni, apoi ulmi, jugastru, salcam şi tei;
Barajul Stinga-Costeşti situat la 15 km distanţă;
Pădurea Cirlis - Dobârceni - Brăteni;
Iazul din Sus plin de lebede;
Iazul Moara Negri, pentru pescuit şi agrementEvenimente locale:‘’Cupa de vara’’ Ediţii cultural - sportive de masă.
În acelaşi timp, datorită vacanţei şi concediilor s-a hotărât sărbătorirea zilei comunei cu prilejul acestei manifestări - anual în luna august
- Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Iarnă - decembrie în fiecare an
- Alte activităţi cultural-educative sunt de mică amploare şi se desfăşoară, în general, în colaborare cu şcoala Dobârceni cât şi cu Asociaţia de tineret Protin 2000 cu sediul în localitatea Dobârceni, organizaţie de tip ONG.

 

 

 

 

Felicitare Primăria Ripiceni


Cu gânduri abia șoptite vă aducem în întâmpinarea acestei seri sfinte urări de tihnă, rod, belșug, înțelegere și iubire.
Crăciun Fericit și sărbători de iarnă pline de bucurii!

Consiliul Local Ripiceni

Primar Gabriel Talef

anunt Arabesque

 

 

 

ANUNŢ AGA NOVA APASERV
 

anunt aga nova apaserv

 

Anunţ SC Urban Serv SA tarife cimitire

 

 

 

 

 

 

Anunţ angajare inspector Primăria Dângeni

 

PRIMĂRIA COMUNEI DÎNGENI
          JUDEŢUL BOTOŞANI

ANUNŢ
Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare si ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificată si completată de H.G. 1173/2008
PRIMĂRIA COMUNEI DÎNGENI
       organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei publice vacante de inspector,clasa I,grad profesional asistent – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a persoanelor Dîngeni  
      Concursul se va  organiza  la sediul Primăriei comunei Dîngeni, judeţul Botoşani, în data de 19.01.2016 ora 10,00-proba scrisă  şi în data de 21.01.2016 ora 10 - interviul .
       Dosarele de înscriere la concurs  trebuie să conţină în mod obligatoriu  documentele prevazute  la art.49  din HG nr.611/2008  modificată şi completată.
       Dosarele  de înscriere la concurs  se vor depune la sediul Primăriei comunei Dîngeni,  judeţul Botoşani, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului în Monitorul Oficial.
        Selecţia de dosare  se va face în termen de 5 zile lucrătoare  de la data expirării  termenului de depunere a dosarelor .
        Conditiile de participare la concurs, aprobate prin dispoziţia primarului  comunei Dîngeni si bibliografia stabilită  se afişează la sediul Primariei comunei Dîngeni, judetul Botosani site-ul Primariei Comunei Dîngeni www.primariadingeni.ro
        Conditii generale :
-candidatii trebuie sa indeplineasca  conditiile prevazute  de art.54  din Legea nr.188/1999  privind Statutul functionarilor publici  cu completarile si modificarile ulterioare .
 Condiţii specifice pentru funcţia  publică vacantă de inspector  clasa I ,grad profesional asistent   Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a persoanelor Dîngeni  :
-studii universitare de licenta  absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare  de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta  sau echivalenta  
-un an vechime in specialitatea studiilor
      Relatii suplimentare se pot obtine la sediul  Primariei Comunei Dingeni  la nr. de telefon: 0231571085 .

PRIMAR,
ROTUNDU CATALIN GHEORGHE
 

 

 

Experți in curățenie: cea mai bună soluție când vine vorba de curățenie!

 

 

Echipa “Experti in curatenie”  activează în localitățile din nord-estul României prestând servicii de curățenie pentru: sediile și punctele de lucru ale firmelor, cabinete medicale, curățenie generală, scări de bloc, servicii de curățenie la domiciliu, spații de producție, spații comerciale, instituții publice și private.

Dispunem de o echipă tânără, eficientă care prestează serviciile de curățenie cu profesionalism, seriozitate și rigurozitate, transformând astfel curățenia într-o experiență plăcută pentru clienții noștri. Utilizând echipamente calitative de ultimă generație echipa noastră se deplasează la fața locului, analizează situația și stabilește timpul de lucru în funcție de gradul de murdărie și dimensiunile încăperilor.

Rezultatul activității noastre este un loc curat și plin de prospețime în care o să vă facă plăcere să vă petreceți timpul liber, programul de lucru sau activitate la birou.

Activitatea noastră presupune profesionalism, experiență în domeniul de lucru și utilizarea celor mai calitative produse și echipamente.

Dotări și echipamente

Echipament monoperie pentru curățarea suprafețelor lavabile - recomandare: săli de sport, curățenie scări, curățenie birouri aglomerate, curățenie spații strâmte;    
Aparat pentru spălat - frecat - aspirat pardoseli cu perie disc;
Aspirator umed uscat;
Aspirator mediu uscat cu sac;
Mașină de maturat pentru măturare deșeuri de mari dimensiuni, frunze umede și uscate, colectarea celor mai fine particule de praf
Aparat de curățat cu aburi (fără aspirare);
Aspirator cu abur;
Cărucior profesional pentru curățenie etc.

Tipuri de servicii specifice zonelor de activitate:

Curățenie locuințe

Aspirarea și spălarea pardoselilor;
Aspirarea pereților;
Spălarea gresiei, faianței, oglinzilor și a chiuvetelor;
Tratarea mobilei și a echipamentelor de birou cu soluție antistatică;
Ștergerea prafului de pe jaluzele, pervaze, balustrade etc.;
Curățarea exterioară a obiectelor electrocasnice;
Spălarea geamurilor accesibile;
Degajarea gunoiului menajer;
Aerisirea și odorizarea încăperilor.
Aspirarea și spălarea prin injecție-extracție sau cu monodisc și spumă uscată a covoarelor, mochetelor și tapițeriilor;
Completarea dispenserelor cu hârtie igienică, șervete de hârtie, săpun (lichid/solid ) etc. în funcție de necesar;

Birouri:

Curățarea scărilor și a liftului;
Aspirarea și spălarea pardoselilor;
Ștergerea prafului de pe mobilier cu soluție antistatică;
Spălarea geamurilor accesibile;
Aspirarea pereților;
Dezinfectarea și odorizarea grupurilor sanitare;
Evacuarea gunoiului și a resturilor menajere.
Aspirarea și spălarea prin injecție-extracție sau monodisc cu spumă uscată a covoarelor, mochetelor și tapițeriilor;
Completarea dispenserelor cu hârtie și săpun (lichid/solid) în funcție de necesar;

Curățenie după constructor:

Curățarea resturilor după constructor;
Spălarea și dezinfectarea gresiei, faianței și a grupurilor sanitare;
Ștergerea și curățarea ușilor;
Îndepărtarea petelor nou apărute;
Curățarea caloriferelor, prizelor, plintelor și a balustradelor;
Evacuarea gunoiului și resturilor menajere
Curățarea mecanizată, spălarea, lustruirea suprafețelor dure și parchetului;
Spălarea interioară și exterioară a geamurilor accesibile, pervazurilor și tocăriei;

Curățenie în cabinete medicale:

Curățarea scărilor și a liftului;
Aspirarea și spălarea pardoselilor;
Ștergerea prafului de pe mobilier cu soluție antistatică;
Spălarea geamurilor accesibile;
Aspirarea pereților;
Dezinfectarea și odorizarea grupurilor sanitare;
Evacuarea gunoiului și a resturilor menajere.
Aspirarea și spălarea prin injecție-extracție sau monodisc cu spumă uscată a covoarelor, mochetelor și tapițeriilor;
Completarea dispenserelor cu hârtie și săpun (lichid/solid) în funcție de necesar;

Suntem cea mai bună soluție când vine vorba de curățenie!

Pentru comenzi și oferte ne puteți contacta la: 0726.873582


Pagina web: www.expertiincuratenie.ro
E-mail:         ses.bt.expertteam@gmail.com


 

Anunţ restricţii tonaj Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani


Direcţia Judeţeană  de  Drumuri  şi  Poduri  Botoşani informează  populaţia judeţului că sunt impuse restricţii de tonaj pe următoarele tronsoane de drum judeţean : DJ 208C cuprins între km 0 + 000 – 21 + 870, respectiv pe DJ 208H între km 16 – 19 + 100.

În intervalul orar 22:00-06:00, autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 10 to nu pot circula.
De asemenea, au fost montate indicatoare de reducere a vitezei pe raza localității Vorona Nouă, Vorona Centru, Vorona Mare și Poiana, după cum urmează:
-    40km/h pentru autovehiculele de transport marfă;
-    50km/h pentru autoturisme.
 

Programul de sărbătoare organizat în comuna Dângeni pentru data de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României


Ora 10.00 - Depunere de coroane la Monumentul Eroilor din sat Iacobeni, Slujba religioasa, Cuvant despre semnificatia Zilei Nationale

Ora 12.30 - Depunere de coroane la Monumentul Eroilor din Sat Dangeni, Slujba religioasa , Discurs istoric al veteranilor de razboi din comună!

Ora 15.00 - Depunere de coroane la Troita din satul Hulub
 

Cătălin Rotundu, primar Dângeni:

Invit intreaga comunitate sa participe activ la cea mai mare sarbatoare a Natiunii Romane!
Trebuie sa incepem sa dovedim ca ne pasa de tara, de prezentul si de viitorul nostru!
Nu poti fi indiferent atunci cand e sarbatoarea noastra, a tuturor , indiferent de religie , de statut social , de partid sau alta organizatie.
Primaria a pregatit insemne cu steagul national si stegulete pentru toata lumea care va fi prezenta !
Pe tonuri muzicale vom avea posibilitatea de a ne reaminti de ceea ce inseamna patriotism si imnul National !

Comunicat Asociaţia Pieţelor

Comunicat Asociatia Pietelor

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ VIOREL GRIGORAŞÎn aceste momente de trezire și exprimare a conștiinței naționale este important să înțelegem că politica  reprezintă apărarea și promovarea intereselor cetățenilor  care ne-au acordat încrederea.
Forța unui politician constă în capacitatea de a înțelege  nevoile cetățenilor și importanța implicării lor în procesul decizional.
Ca politician și fost om de afaceri conștientizez și rezonez cu necesitatea producerii unei schimbări substanțiale în rândul actualei clase politice.
Această schimbare a venit și o îmbrățișez!
Și eu, precum voi, vreau o nouă clasă politică!
În lumina celor prezentate, onoarea îmi dictează să îmi depun mandatul de copreședinte al PNL Botoșani în fața conducerii centrale.
Prin gestul meu doresc să sprijin primenirea clasei politice și promovarea tinerilor.

Copreședinte PNL Botoșani ,
inginer Viorel Grigoraș

 

Anunţ restricţii tonaj DJDP Botoşani

Direcţia Judeţeană  de  Drumuri  şi  Poduri  Botoşani informează  populaţia judeţului că sunt impuse restricţii de tonaj pe următoarele tronsoane de drum judeţean : DJ 208C cuprins între km 0 + 000 – 21 + 870, respectiv pe DJ 208H între km 16 – 19 + 100.

În intervalul orar 22:00-06:00, autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 10 to nu pot circula.
De asemenea, au fost montate indicatoare de reducere a vitezei pe raza localității Vorona Nouă, Vorona Centru, Vorona Mare și Poiana, după cum urmează:
-    40km/h pentru autovehiculele de transport marfă;
-    50km/h pentru autoturisme.

 

 

Rezultat contestaţie concurs Primăria Dângeni

 

Anunţ lucrări drumuri Coţuşca

Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri  Botoşani informează  populaţia judeţului Botoşani că în această perioadă se lucrează la plombări egalizare și covor asfaltic pe DJ 282km 150+000 - 154+400, localitatea Coțușca și DJ 282 km 143+000 – 148+400, localitatea Nichiteni. Rugăm participanții la trafic să circule cu atenție sporită și să respecte semnele de circulație pentru evitarea evenimentelor nedorite.  
 

Anunț lucrări drumuri

Direcţia Judeţeană  de  Drumuri  şi  Poduri  Botoşani informează  populaţia judeţului Botoşani că se lucrează pe drumurile județene după cum urmează:
-    plombări egalizare și covor pe sectorul de drum DJ 298 între localitățile Dumeni – Dragalina.
        Rugăm participanții la trafic să circule cu atenție sporită și să respecte semnele de circulație pentru evitarea evenimentelor nedorite.  
 

ANUNŢ PUBLIC MEDIU
 

SC BYANCA PLAI SRL solicită revizuirea autorizaţiei de mediu nr. 106 din 02.08.2013 pentru obiectivul “FERMA VEGETALĂ” situat în loc. Dragalina, com. Cristineşti, jud. Botoşani.
Contestaţiile se pot depune la Agentia pentru Protecţia Mediului Botoşani, b-dul Mihai Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, orele 8:00- 16:00.
CUI: 21280183
J07/144/06.03.2007
 

Anunţ DJDP drumuri în lucru


Direcţia Judeţeană  de  Drumuri  şi  Poduri  Botoşani informează  populaţia judeţului Botoşani că se lucrează pe drumurile județene după cum urmează:
-    plombări și burdușiri pe sectorul de drum D.J. 282 între localitățile Rediu și Trușești;
-    plombări egalizare și covor pe sectorul de drum DJ 294 km 4+500-5+550 între localitățile Gulioaia – Dîngeni;
-    plombări pe sectorul de drum DJ 282 între localitățile Rediu – Buhăceni.
        Rugăm participanții la trafic să circule cu atenție sporită și să respecte semnele de circulație pentru evitarea evenimentelor nedorite.

 

Anunţ SC Urban Serv SA licitaţie acordare credite


Urban Serv SA anunță publicarea pe SEAP a anunțului de participare pentru „Servicii de acordare credite”. Anunțul de participare nr. 162335 și documentația de atribuire sunt postate pe SEAP: www.e-licitatie.ro. Puteți vizualiza: anunțul de participare; documentația de atribuire: fișa de date, formulare, clauze contractuale obligatorii, documentație descriptivă; clarificări și documentație adițională: clarificare 1, clarificare 2 și clarificare 3. Procedura de achiziție este în desfășurare.
CLICK PENTRU DOCUMENTE


Anunţ SC Urban Serv SA licitaţie motorină  


Urban Serv SA anunță publicarea pe SEAP a anunțului de participare pentru „Furnizare motorină euro 5”. Anunțul de participare nr. 151145 și documentația de atribuire sunt postate pe SEAP: www.e-licitatie.ro. Puteți vizualiza: anunțul de participare; documentația de atribuire: fișa de date, model de contract subsecvent, formulare, model acord-cadru, caiet de sarcini; anunțul de atribuire.
CLICK PENTRU DOCUMENTE

Anunţ SC Urban Serv SA licitaţie motorină euro 5  

Urban Serv SA anunță publicarea pe SEAP a anunțului de participare pentru „Contract de furnizare motorină euro 5”. Anunțul de participare nr. 142362 și documentația de atribuire sunt postate pe SEAP: www.e-licitatie.ro. Puteți vizualiza: anunțul de participare; documentația de atribuire: fișa de date, model de contract, formulare, caiet de sarcini; anunțul de atribuire.
CLICK PENTRU DOCUMENTE
 

 

Anunţ restricţii tonaj


Direcţia Judeţeană  de  Drumuri  şi  Poduri  Botoşani informează  populaţia judeţului că sunt impuse restricţii de tonaj pe următoarele tronsoane de drum judeţean : DJ 208C cuprins între km 0 + 000 – 21 + 870, respectiv pe DJ 208H între km 16 – 19 + 100.
În intervalul orar 22:00-06:00, autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 10 to nu pot circula.
De asemenea, au fost montate indicatoare de reducere a vitezei pe raza localității Vorona Nouă, Vorona Centru, Vorona Mare și Poiana, după cum urmează:
-    40km/h pentru autovehiculele de transport marfă;
-    50km/h pentru autoturisme.

 

 

Anunţ DJDP lucrări poduriDirecţia Judeţeană  de  Drumuri  şi  Poduri  Botoşani informează  populaţia judeţului că pe sectoarele de drum judeţean DJ 208 C, peste râul Miletin, comuna Curteşti, km 5+300, respectiv pe DJ 297, peste râul Burla, comuna Suliţa, km 11+580 se execută lucrări de refacere poduri.
Rugăm participanţii la trafic să circule cu atenţie sporită pentru evitarea evenimentelor nedorite.

Convocare AGA SC Nova Apaserv SA

 

 


Anunţ DJDP pod Mileanca

 


Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani informează populația județului Botoșani că s-au început lucrările de refacere a podului  situat pe DJ 298 A,  km 8+957, peste râul Podriga, comuna Mileanca, judeţul Botoşani.
Rugăm participanţii la trafic să circule cu atenţie sporită pentru evitarea evenimentelor nedorite.


 

Anunţ lucrări DJDP

Direcţia Judeţeană  de  Drumuri  şi  Poduri  Botoşani informează  populaţia judeţului Botoşani următoarele:

  • s-au început lucrările de plombări și burdușiri pe sectorul de drum D.J. 282 între localitățile Rediu și Trușești;
  • s-au început lucrările la covor pe sectorul de drum D.J. 291 pe raza localității Leorda.

        Rugăm participanții la trafic să circule cu atenție sporită și să respecte semnele de circulație pentru evitarea evenimentelor nedorite.

 

Comunicat SC Nova Apaserv SA deschidere centru incasari - str. Savenilor   

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani aduce la cunoștință utilizatorilor că începând cu data de 05 octombrie  2015, a deschis un nou centru de încasări pe str. Săvenilor nr. 2-4, cu program de funcționare între orele 700-1900, de luni până vineri.

Precizăm că centrul de încasări de la ,,Uvertura Mall’’ se va redeschide la etajul II, începând cu data de 01 noiembrie 2015.

 

 

Anunţ Primăria Dângeni

 

PRIMARIA COMUNEI DINGENI
          JUDETUL BOTOSANI
ANUNT
Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare si ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificată si completată de H.G. 1173/2008
PRIMARIA COMUNEI DINGENI
       organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante :
Poliţist local -inspector,clasa I,grad profesional asistent  
Poliţist local -referent,clasa III , grad profesional asistent
Poliţist local -referent,clasa III , grad profesional asistent
      Concursul se va  organiza  la sediul Primariei comunei Dingeni  , judetul Botosani  , in data de  27.10.2015 ora 10,00-proba scrisa  si in data de 29.10.2015 ora 10 - interviul .
       Dosarele de înscriere la concurs  trebuie să conţină în mod obligatoriu  documentele prevazute  la art.49  din HG nr.611/2008  modificata si completata .
       Dosarele  de înscriere la concurs  se vor depune la sediul Primariei comunei Dîngeni   judeţul Botosani  , in termen de 20 de zile  de la data publicarii  anunţului privind  organizarea concursului in Monitorul oficial  .
        Selecţia de dosare  se va face in termen de 5 zile   de la data expirarii  termenului de depunere a dosarelor .
        Condiţiile de participare la concurs  , aprobate prin dispoziţia primarului  comunei Dîngeni  şi bibliografia stabilită  se afisează la sediul Primăriei comunei Dîngeni  , judeţul Botoşani .
        Conditii generale :
-candidatii trebuie sa indeplineasca  conditiile prevazute  de art.54  din Legea nr.188/1999  privind Statutul functionarilor publici  cu completarile si modificarile ulterioare .
       Conditii specifice pentru functiile publice vacante de Poliţist local :
-consilier,clasa I ,grad profesional asistent , sunt urmatoarele :
-studii universitare de licenta  absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare  de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta  sau echivalenta  
-cunostinte operare calculator –nivel mediu  
-1 an  vechime in specialitatea studiilor
Condiţii specifice pentru funcţiile  publice vacante de Poliţist local - referent  clasa III ,grad profesional asistent  :
-studii liceale , respectiv studii medii liceale ,finalizate cu diploma de bacalaureat
-cunostinţe operare calculator –nivel mediu
-6 luni  vechime în specialitatea studiilor
      Relatii suplimentare se pot obtine la sediul  Primariei Comunei Dingeni  la nr. de telefon: 0231571085 .
PRIMAR,
ROTUNDU CATALIN GHEORGHE

 

Anunţ DJDP restricţii tonaj
 

Direcţia   Judeţeană  de  Drumuri  şi  Poduri  Botoşani informează  populaţia judeţului că sunt impuse restricţii de tonaj pe următoarele tronsoane de drum judeţean : DJ 208C cuprins între km 0 +000 – 21+ 870, respectiv pe DJ 208H între km 16 – 19+100.
În intervalul orar 22:00-06:00, autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 10 to nu pot circula.
ANUNŢ DJDP lucrăriDirecţia  Judeţeană  de  Drumuri  şi  Poduri  Botoşani informează  populaţia judeţului că pe sectoarele de drum judeţean DJ 208 C, peste râul Miletin, comuna Curteşti, km 5+300, respectiv pe DJ 297, peste râul Burla, comuna Suliţa, km 11+580 se execută lucrări de refacere poduri.
Rugăm participanţii la trafic să circule cu atenţie sporită pentru evitarea evenimentelor nedorite.

 

Prezentare generală comuna Durneşti

 

Asezare:                     Comuna Durnesti, situata la o distanta de 40 km est de municipiul Botosani, are in componenta sa urmatoarele sate: Durnesti, Cucuteni, Guranda, Babiceni, Brosteni si Barsanesti.

    Cel mai vechi document care atesta existenta localitatii Durnesti apartine Cancelariei Domnesti din Suceava si este emis in anul 1433. Se presupune ca intemeietorul satului Durnesti a fost Petru Durnea, numele satului provenind de la acesta. Satul Durnesti devine resedinta de comuna la sfarsitul secolului al-XIX-lea. Satul Cucuteni este cel mai vechi sat, dar prima atestare documentara se afla intr-un act de vanzare - cumparare din anul 1643. Satul Guranda, desi locuit din timpuri stravechi, apare mentionat sub acest nume abia in anul 1835; numele satului se presupune ca vine de la padurile de goruni care il inconjoara.            
 

Obiective turistice:    Manastirea "Sfânta Treime" - în localitatea Guranda
    Rezervaţia de goruni din Pădurea Guranda
    Iazurile Cucuteni, Băbiceni, Ponoare
    Parc exotic de animale sălbatice şi pescuitFacilitati oferite investitorilor:    Impozite şi taxe locale nemajorate de către Consiliul Local
    Utilizare internet
    Acces la DN 29D


Proiecte de investitii:    Modernizare reţele de drumuri locale - 7,75 km
    Alimentare cu apă şi canalizare sat Durneşti, Cucuteni, Băbiceni
 

 

Bibliografie concurs Poliţia Locală Dângeni

 

 

 

PROGRAM ZILELE COMUNEI DURNEŞTI

 

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI    
COMUNA DURNEȘTI


Raportul primarului comunei Durneşti privind starea economico-socială şi de mediu a comunei pentru anul 2013


          Activitatea primarului comunei Durneşti în cel de-al șaselea an de mandat în fruntea comunei Durnești a fost axată pe:
- continuarea investiţiilor începute în anul 2012;
-coordonarea activităţii aparatului propriu din primărie;
- rezolvarea pe cât posibil a problemelor cetăţenilor comunei;
- iniţierea şi depunerea de proiecte cu finanţare externă în vederea îmbunătăţirii infrastructurii;
-rezolvarea problemelor de mediu;
-dezvoltarea și diversificarea activităţilor culturale şi altele.
        Principalul obiectiv asumat şi realizat în anul 2013 a fost începerea asfaltării drumurilor comunale.Acest obiectiv mult visat a căpătat contur în vara anului 2013 când s-a început asfaltarea centrului comunei Durnești.Până să vină perioada rece a fost pus covorul asfaltic pe DC 26 A,un drum utilizat de locuitorii satelor Durnești și Cucuteni și după cum se vede de mulți alți cetățeni.
     Întreaga lucrare mai cuprinde asfaltarea drumului ce străbate satul Guranda și porțiunea din DC 26 ce străbate satul Băbiceni.
    Cu ajutorul lui Dumnezeu poate reușim în anul 2014 să încheiem această lucrare.Vreau să subliniez că pentru județul Botoșani anul 2013 a fost un an foarte sărac în investiții și cu toate acestea s-a împlinit un vis pentru comuna Durnești,acela de a avea asfalt pe drumuri.
     Pentru celelalte drumuri s-a avut în vedere pietruirea,urmărindu-se ca să avem posibilitatea deplasărilor pe drumurile publice în mod civilizat.
     Un alt obiectiv la fel de important este construirea unui nou sediu de primărie.S-a dispus reluarea lucrărilor de construcție începute în anul 2008.Stadiul construcției este cam la 40% și sperăm ca în acest an să încheiem lucrarea.  
       
     Din lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2013 mai enumerăm:
-extindere aducțiune de apă în satul Durnești pe o lungime de aproximativ 5 km.Extinderea s-a făcut în satul nou Durnești începând de la Ungureanu Dumitru până la Onofrei Răileanu Petru ca stradă principală ,dar extinderea s-a făcut și pe ulițele aferente de o parte și de alta a drumului.Tot în satul Durnești extindere s-a făcut și în satul vechi în partea de sat unde locuiește domnul Grigoriu.Total s-au legat la apă 125 de familii. .Această lucrare a fost efectuată de angajații primăriei realizându-se astfel o economie de cel puțin 30000 lei.
-în anul 2013 a fost terminată construcția și s-a inaugurat parcul Mihai Eminescu din centrul satului Durnești.Această investiție și-a demonstrat eficiența prin faptul că zilnic toți copii și tinerii  din comună și chiar din comunele învecinate  vin și se recreează sau fac sport.
-Realizarea,inaugurarea și sfințirea ,, Parcului profesor doctor Gheorghe Chipail”  din satul Cucuteni,comuna Durnești.Această lucrare este terminată 90%,rămânând de plantat :arborii ornamentali,trandafirii ,florile și iarba.Pe lângă aspectul deosebit de frumos, în parc copii se distreză și își petrec timpul liber în mod civilizat.

   
PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ SAU GUVERNAMENTALĂ

       La acest capitol putem raporta următoarele:
-Continuarea lucrărilor de modernizare a drumurilor comunale prin HG 28/2013
-Tot la H.G. 28/2013  s-a reușit depunerea a încă patru proiecte care au fost prinse pe lista de finanțare,iar noi ne aflăm în diferite stadii de derulare a licitațiilor.
Aceste proiecte sunt:
-Rețele de apă în satul Cucuteni,comuna Durnești.
-Rețele de canalizare în satul Cucuteni,comuna Durnești.
-Rețele de apă în satele Băbiceni și Broșteni.
-Rețele de canalizare în satele Băbiceni și Broșteni.
-Dotarea birourilor din primărie cu calculatoare,imprimante și tot felul de echipamente IT.Acest lucru se va realiza prin implimenterea unui proiect finanțat din fonduri europene,proiect depus și aprobat în anul 2013.
-Construirea unui Centru Cultural în satul Guranda printr-un proiect aprobat chiar zilele acestea.
-Avem pregătite în vederea depunerii două proiecte privind modernizarea și dotarea dispensarului uman din Durnești și a Școlii vechi din același sat.
-Depunerea unui proiect privind obţinerea de energie electrică cu ajutorul unor panouri fotovoltaice.Câştigul nostru ar fi că nu ar trebui să mai plătim energia electrică consumată de instituţiile publice locale.Acest proiect a fost declarat eligibil şi aşteptăm finanţare.
-În domeniul obţinerii de energie electrică cu ajutorul eolienelor am încheiat un parteneriat cu o firmă italiană,care  a instalat un amemometru pentru măsurarea vitezei vântului,iar  în primăvară vor instala pe teritoriul comunei Durnești un număr de 30 eoliene,asta după obținerea avizelor de funcționare. Câştigul primăriei este 2% din valoarea curentului electric obţinut.
      Vă comunic din experiența anilor trecuți că am muncit foarte mult la depunerea de proiecte,au fost depuse proiecte în multe domenii,dar o parte nu au avut finalitate.Aici însă este ca la jocul de loto,dacă joci mai ai o șansă de câștig,dacă nu,nu.
 


SPRIJINIREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNA DURNEŞTI PENTRU CA ACTIVITATEA DIDACTICĂ SĂ SE DESFĂŞOARE ÎN CONDIŢII CÂT MAI BUNE       Acest obiectiv s-a realizat printr-o colaborare strânsă cu directorul şcolii.Astfel problemele au fost rezolvate la timp şi cursiv:
-asigurarea plăţii salariilor în totalitate şi fără nici o întârziere.
-plata navetei cadrelor didactice.
-plata burselor.
-aprovizionarea la timp şi de calitate cu lemne pentru foc.
-asigurarea materialelor de curăţenie şi de întreţinere.
-asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor culturale.
-alocarea sumei de 500 de lei pentru fiecare profesor în vederea procurării de material didactic.
-procurarea de echipamente de filtrare a apei,asigurându-se astfel apă potabilă pentru elevii de la Grădinița Durnești și Școala DurneștiÎN DIRECŢIA ÎMBUNĂTĂŢIRII CONDIŢIILOR DE MEDIU S-A PROCEDAT LA:-păstrarea pe cât posibil a rampelor de gunoi închise.
-efectuarea serviciului de ridicare a gunoiului menajer o dată la o lună.Aici raportăm faptul că acest serviciu s-a efectuat destul de anevoios deoarece prestatorul nu a fost serios şi de asemenea nu s-a putut încasa de la populaţie taxa de salubrizare în totalitate.
- amenajarea unui parc de recreere în satul Durneşti și unul în satul Cucuteni.
-concesionarea iazurilor de pe teritoriul comunei și condiționarea administratorilor acestora de a respecta condițiile de mediu.
-păstrarea în cât mai bune condiții a acumulărilor de apă care nu au fost concesionate.PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCUITORILOR COMUNEI DURNEŞTI      Statistic am putea spune:
-principala ocupaţie a locuitorilor comunei este agricultura,unde găsim ocupată peste 80% din populaţia activă.
-în urma recensământului din toamna anului 2011 s-a constatat căci populaţia stabilă a comunei Durneşti este de 3638 .
- gospodăriile  populaţiei sunt în număr de 1319 împărțite  pe sate astfel:
-Durneşti-385
-Cucuteni-318
-Guranda-289
-Băbiceni-137
-Broşteni-118
-Bârsăneşti-72
În cele trei cicluri de învăţământ avem un număr de 550 elevi,după cum urmează:
-învăţământ preşcolar-123
-învăţământ primar-225
-învăţământ gimnazial-202
-persoane plecate în străinătate-350
-suprafața comunei este de-7502 ha.
-suprafaţa arabilă-5050 ha.
-suprafaţa de păşuni-1265 ha.
-viţă de vie-60 ha.
-livezi-60 ha.
-păduri-550 ha.
-ape şi bălţi-136 ha.
-automobile-454 buc.
-tractoare-109 buc.
-vaci-1200 buc.
-oi-5600 buc.
-cai-560 buc.
-păsări-35000 buc.ACTIVITATEA CULTURALĂ ÎN COMUNA DURNEŞTI S-A CONCRETIZAT ÎNTR-O SERIE DE MANIFESTĂRI DUPĂ CUM URMEAZĂ:-organizarea zilei comunei într-un mod modern şi plăcut,activitate apreciată de locuitorii comunei şi de invitaţi.
-dezvoltarea ansamblului Doruleţ de la Durneşti care pe lângă prestaţiile de excepţie de la: ziua comunei,hramurile bisericilor din satele Durneşti,Băbiceni,Cucuteni,Festivalul datinilor şi obiceiurilor populare de la sfârşitul anului 2013,a mai adăugat în palmares câştigarea locului I la festivalul concurs*Cânt şi joc moldovenesc*.Ca o recunoaştere a valorii acestui ansamblu artistic am fost invitaţi la zeci de spectacole ocazionate de:ziua unor comune,numeroase târguri şi expoziţii.

 


PROIECTE DE VIITOR PENTRU:PRIMAR,VICEPRIMAR,CONSILIUL LOCAL ŞI APARATUL PROPRIU AL PRIMARULUI- finalizarea lucrărilor de execuție la noul sediu de primărie din Durnești
-finalizarea lucrărilor de modernizare prin asfaltare a drumurilor comunale.
-începerea lucrărilor de execuție la proiectele aprobate.
-accesarea de fonduri europene prin depunerea de proiecte şi urmărirea celor depuse pentru a obţine finanţare.
-întocmirea de memorii şi alte documente în vederea obţinerii de fonduri de la Consiliul Judeţean Botoşani.
-îmbunătăţirea iluminatului public.
-îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a comunei Durneşti prin asfaltarea drumurilor comunale şi împietruirea tuturor drumurilor publice.
-reabilitarea Căminului cultural  din satul Durneşti .
-terminarea lucrărilor de execuție la parcul din satul Cucuteni.
-urmărirea și punerea în execuție a proiectelor privind aducţiuni de apă,canalizare şi purificarea  apei în satele:Băbiceni,Broşteni,Durneşti,Cucuteni.
-rezolvarea problemei salubrizării prin asociaţia Ecoproces din care facem şi noi parte.
-managementul cu eficienţă în ceea ce priveşte buna gospodărire a comunei.
-modernizarea şi îmbunătăţirea activităţii primăriei prin: achiziţionarea de programe,participarea la diferite cursuri de calificare și perfecționare a angajaţilor primăriei.ÎN CEEA DE PRIVEŞTE ACTIVITATEA PRIMĂRIEI(APARATULUI PROPRIU AL PRIMARULUI)


       Legătura de colaborare permanentă cu viceprimarul comunei Durneşti,domnul Viorel Zamfir se concretizează prin îndeplinirea cu responsabilitate a îndatoririlor ce-i revin prin fişa postului,participarea concretă la stabilirea strategiei de dezvoltare a comunei,acordarea de audienţe şi rezolvarea pe cât posibil a doleanţelor cetăţenilor.Dintre multitudinea sarcinilor primite şi rezolvate cu succes amintim:
-împărţirea cu responsabilitate a ajutoarelor europene.
-coordonarea,planificarea și urmărirea modului cum realizează orele de muncă cei de la legea 416 .
-urmărirea și realizarea în bune condiții a lucrărilor de extindere aducțiune de apă în satul Durnești.
-buna gospodărire a localităţii.


DIN RAPORTUL SECRETARULUI SINTETIZĂM:-conceperea,redactarea și transmiterea către instituția prefectului a  Hotărârilor de Consiliu Local.
-redactarea și transmiterea către instituția prefectului a Dispozițiilor primarului comunei Durnești;
-Pregătirea ședințelor de Consiliu Local;
-arhivarea documentelor;
-urmărirea implementării legilor fondului funciar,mai ales a legii 165/2013;
-coordonarea activității angajaților din subordine.

La stare civilă:
-180 menţiuni de stare civilă,
-11 certificate de urbanism,
-11 autorizaţii de construcţii,
-2 autorizaţii de demolare,
-46 de decese,
-37copii după certificate de naştere,
-11 certificate de naştere,
-7 căsătorii,
-11 transcrieri acte stare civilă,
-avem angajaţi 10 asistenţi personali şi 18 care primesc indemnizaţii de boală,
-2 demnitari(primar şi viceprimar),
-8 funcţionari publici(secretar,doi contabili,asistent social,doi agenţi agricoli,doi casieri.)
-7 salariaţi contractuali(şeful SVSU,şoferul,doi muncitori,bibliotecar,referent cultural,guard.)
       Faţă de multitudinea sarcinilor cei revin din fişa postului,secretarul comunei domnul Laurenţiu Morosac a manifestat responsabilitate şi profesionalism.
      Colaborarea dintre primar şi secretar s-a desfăşurat în condiţii amiabile stabilindu-se relaţii bazate pe respectarea îndatoririlor din fişa postului şi respect reciproc.DESPRE BUGETUL LOCAL AL COMUNEI DURNEŞTI ÎN ANUL 2012 AFLĂM DIN RAPORTUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE URMĂTOARELE(sumele sunt calculate în lei)-venituri totale prevăzute 5283 mii lei,realizate 4958 mii lei,în procent de 93,85 %,
-venituri proprii prevăzute 1082 mii lei,realizate 957 mii lei,în procent de 88,45 %,
-din care taxe şi impozite locale prevăzute 608 mii lei,realizate 565 mii lei,în procent de 92,93 %,
-cheltuieli totale prevăzute 5695 mii  lei,realizate 5127 mii lei,în procent de
90,03 %,
       În cadrul compartimentului contabilitate funcţionează casieria unde cei doi funcţionari ,domnii Liviu Sălăvăstru şi Aurel Niţă au reuşit să-şi realizeze principala sarcină de serviciu,aceea de încasare taxe şi impozite în proporţie de 89%.
       În cursul anului 2012 s-a reușit angajarea unei contabile care a venit prin transfer de la primăria comunei Dobîrceni.Aceasta se numește Enuță Gabriela.Acest fapt a făcut ca la compartimentul contabilitate lucrurile să se remedieze,ajungându-se ca toate documentele să fie întocmite și raportate la timp.
      Doamna contabil Corniciuc Gabriela a preluat serviciul impozite și taxe.Nu putem face o raportare  despre nivelul de încasare a amenzilor deoarece suma încasată este foarte mică și aceasta nu din cauza funcționarilor ci a sistemului.                                           LA REGISTRUL AGRICOL           Cei doi funcţionari ,doamna Dragomir Lăcrămioara şi inginerul Dubei Alexa s-au ocupat de:
-completări-înregistrări registre agricole,
-ţinerea registrelor agricole în format electronic,
-deplasări în teren în vederea efectuării de măsurători,
-eliberarea unor adeverinţe necesare la APIA ,dosare școală,dosare pentru obținerea ajutorului de încălzire,obținerea de cărți de identitate și altele.
-înregistrarea de contracte de vânzare-cumpărare,donaţii,moşteniri.                                     LA ASISTENŢĂ SOCIALĂ-Compartiment completat prin angajarea doamnei  Ciurariu Niculina,calificată în domeniu.La câteva luni după angajare s-a cunoscut calitatea serviciilor de a asistență socială.
Ca principale sarcini în domeniu enumerăm:
-anchete sociale
-evidența ASF(alocație pentru susținerea familiei)
-evidența VMG(venit minim garantat,legea 416)
-alocații de stat
-indemnizații de creșterea copilului
-raportări permanente la Botoșani
-dosare pentru ajutorul de încălzire
-gestionarea și distribuirea ajutoarelor europene
      Pe lângă aceste sarcini, funcționarul de multe ori efectuează activitate la achiziții publice sau secretariat.

            DIN RAPORTUL ŞEFULUI SERVICIULUI SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
      domnul Ionel Ţendrea specificăm:
-întocmirea documentelor,adreselor,planurilor privind managementul situaţiilor de urgenţă şi transmiterea acestora către ISU Botoşani.
-s-au întocmit un număr de 30 contracte de voluntariat,
-participarea la stingerea a 2 incendii,
-s-au efectuat 1423 controale la gospodăriile populaţiei în vederea prevenirii incendiilor.
-prin dispoziția primarului a primit  numeroase sarcini necesare desfășurării activității din  primăria comunei Durnești de care s-a achitat cu succes.
        Şeful serviciului situaţiilor de urgenţă din comuna Durneşti se perfecţionează prin participarea la toate instruirile care se organizează de către ISU Botoşani.
       Primarul,viceprimarul şi secretarul comunei au participat la pregătirea de la  Centrul de instruire Bacău ,instruire care se face o dată la 4 ani.                          BIBLIOTECA COMUNALĂ


 
          Unde bibliotecar este doamna Vrabie Otilia și-a desfășurat activitatea împrumutând și îndrumând cititorii spre cunoașterea tainelor cărților.
      Locuitorii comunei Durnești nu mai folosesc atît de mult această formă de cultivare spirituală,dar prin accesarea proiectului ,,Biblionet la sate”,biblioteca comunală a fost dotată în mod gratuit cu patru calculatoare performante, unde imediat cum se mai încălzește copiii vor beneficia de acest serviciu din partea bibliotecii comunale Durnești.       COLABORAREA PRIMARULUI CU INSTITUŢIILE PUBLICE ŞI SOCIETĂŢILE COMERCIALE DE PE RAZA COMUNEI DURNEŞTI


       Se realizează în mod amiabil şi cu sprijin reciproc.Mulțumim ing. Codreanu de la Sulița,ing.Șpaiuc de la Trușești,domnului Popinciuc Daniel de la Guranda,domnului Cojocaru Gheorghe de la Băbiceni,Cojocaru Dragoș de la Băbiceni,Rotaru Constantin de la Cucuteni,Dragomir Iulian de la Băbiceni,Cotloanu Dumitru de la Guranda,dr.veterinar Ruscanu Teodor de la Durnești,Sasu Ovidiu de la Durnești,Munteanu Dorin din Botoșani,Popinciuc Pavel din Botoșani,care au asigurat sponsorizarea pentru organizarea,, Pomului de Crăciun”  în școlile din comuna Durnești și a ,,Festivalului de Datini și Obiceiuri Populare”de la sfârșitul anului 2013 desfășurat pe scena de spectacole din parcul Mihai Eminescu din  Durnești ”.
        Precizez că primarul și viceprimarul au apelat la toți agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei Durnești,dar nu au găsit înțelegere decât la cei evidențiați mai sus,restul refuzând să facă acest gest cu toate că mănâncă o pâine foarte bună de pe pământurile Durneștenilor și puteau face și ei o bucurie copiilor  cu ocazia anului nou.
     Considerăm că se impune o conștientizare a agenților economici ca aceștia să înțeleagă că au și obligații chiar și morale și  nu numai drepturi în comuna Durnești.


   
       COLABORAREA PRIMARULUI CU MEMBRII CONSILIULUI LOCAL DURNEŞTI

 


        Este una bună dacă ţinem cont de faptul căci toate şedinţele de la alegeri şi până în prezent s-au desfăşurat aproape în mod civilizat.
      Pot afirma că a fost o colaborare bazată pe respect reciproc cu rezultate bune,dacă ţinem cont de multitudinea de hotarâri care s-au luat.
     Trebuie înţeles faptul că fiind aleşi să conducem comuna pentru o periodă de 4 ani ,suntem obligaţi să luptăm pentru dezvoltarea economico-socială şi culturală a acesteia.
       De asemenea consider că nu este suficient pentru un cosilier local să participe la şedinţele consiliului local fără a se implica în viaţa comunităţii,fără a avea activitate în cadrul comisiilor .
       Pentru realizarea obiectivelor privind dezvoltarea locală se impune o participare activă din partea consilierilor locali atât la dezbaterea şi aprobarea hotărârilor de consiliu local,cât şi pentru punerea lor în practică.Pentru acest lucru îmi manifest deschiderea la o colaborare directă cu comisiile de specialitate,cât şi cu fiecare consilier local.De asemenea voi informa consiliul local despre toate activităţile organizate cu intenţia de a atrage toţi consilierii locali în desfăşurarea acestora.
       Cu speranţa că raportul de anul viitor să fie mai plin de realizări,de o colaborare mai strânsă cu aparatul propriu,cu consilierii locali,cu instituţiile publice de pe raza comunei ,cu toţi locuitorii acesteia închei dorindu-vă succes în toate.29 decembrie 2013                                                                    Întocmit,
                                                                                       Primarul comunei Durneşti
                                                                                       Ing.Vasile Sasu


 

Comuna Drăguşeni - prezentare generală

 

Comuna este format din satele Drăguşeni, Podriga, Sarata şi se află situată la 44 km de Municipiul Botoşani şi 9 km de oraşul Săveni. Comuna este aşezată în Câmpia Jijiei superioare.

 

 

 

 

Cel mai vechi document care atestă existenţa localităţii Drăguşeni, aparţine Cancelariei Domneşti, înscris în uricul semnat de către domnitorul Moldovei, Ştefan cel Mare, în anul 1491. Are în componenţa sa, 3 sate: Drăguşeni, Podriga şi Sarata. Comuna este aşezată în Câmpia Jijiei superioare. Fiind aşezată pe drumul ce leagă Prutul de Botoşani, a fost deseori pustiită de năvălitori, dar flacăra vie a vieţii nu s-a stins niciodată pe aceste meleaguri, devenind mereu mai vie si mai puternică.

Comuna Drăguşeni  se află situată în Câmpia Moldovei din N-E judeţului Botoşani, situată  la 44 km de municipiul Botoşani şi la 9 km de oraşul Săveni.

Împreună cu satele componente: Drăguşeni, Podriga  şi Sarata  ocupă o suprafaţă de 5.893 ha.

Teritoriul comunei cuprins între valea Podrigei spre nord –vest şi valea Bodesei spre nord – est, se menţine în aceste limite şi cu vecinii actuali de la începuturile sale (învecinată cu comunele Ştiubieni, Mileanca, Coţuşca , Avrămeni şi oraşul Săveni).

Satul Drăguşeni – reşedinţa comunei, a existat cu mult înainte de atestarea  documentară din anul 1491 după cum au arătat descoperirile arheologice menţionate în lucrările: ”Drăguşeni – contribuţii la o monografie arheologică” autor prof. Aristotel Crâşmaru şi monografia comunei – „Drăguşeni un semn al permanenţei”, autori prof. Ortansa şi Aristotel Crâşmaru, lucrări editate de către „Fundaţia  Culturală Drăguşeni”.

 Satul Podriga – situat pe pârâul cu acelaşi nume, face parte din comuna Drăguşeni încă de la înfiinţarea acestuia ca unitate  administrativă (1865) aflat la 3 km de centrul comunei  şi la 7 km de oraşul Săveni; satul este aşezat de o parte şi de alta a Drumului judeţean 282 Săveni – Rădăuţi Prut.

 Satul Sarata – apare pe harta comunei în urma reformei agrare  din anul 1921 întemeiat pe moşia Drăguşenii de Sus, unde au primit loturi 32 de familii în suprafaţă de 145 ha precum şi o vatră de sat de 20 ha. Aşezarea este expusă pe panta răsăriteană a „Dealului Calancea” în confluenţa  pârâiaşului Sarata cu Bodeasa, spre nord –vest de DJ 282,în dreptul km 485 de şoseaua Săveni – Rădăuţi Prut.

Legătura cu această arteră de circulaţie şi centrul comunei aflat la distanţă de 5 km  se face printr-un drum pietruit.

 

 

 

Suprafata: 5893 ha

Intravilan: 457,40 ha

Extravilan: 5436 ha

Populatie: 2530

Gospodarii: 861

Nr. locuinte: 882

Nr. gradinite: 2

Nr. scoli: 3Activitati specifice zonei:Creşterea animalelor
Cultivarea plantelorActivitati economice principale:Prestări servicii
AgriculturăObiective turistice:Iazul de la Ichimeni
Situri arheologice - Cultura Cucuteni
Comuna Drăgăşeni în general nu reprezintă o arie turistică a ţăriiEvenimente locale:8 septembrie - Hramul satului Podriga
21 mai - Hramul satului SarataFacilitati oferite investitorilor:Materii prime procesatorilor de lapte şi carne
Forţă de muncă
Acces la DJ 282
Asigurarea accesului la uitilităţi, scutiri oferite de CL
Internet, televiziune prin cablu
 

 

Personalităţi născute în Drăguşeni


-Aristotel Crîşmaru – profesor, scriitor,

-Cobâlă Ioan – fost dirijor şi director Orchestra "Rapsozii Botoşanilor"

Urmărește-ne și pe Google News

Sondaj
Credeți că se salvează FC Botoșani de la retrogradare?
Da
Nu
Nu știu / nu mă interesează
Declaraţia zilei
„Din păcate, observ că Partidul Național Liberal a luat altă cale și anume calea slugarnică devenind anexa pesedeului… Am atras atenția în mai multe rânduri despre calea greșită aleasă de peneliști, am reacționat în ...
answear.ro%20
inpuff.ro
fashiondays.ro
Vremea
astăzi
Botosani
11.6 o C
Dorohoi
11.6 o C
Bucecea
11.0 o C
Darabani
11.3 o C
Saveni
12.1 o C
Ştefăneşti
12.3 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2024 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.